Registrace

Přihlášení

Aktuální akce


Bosenské údolí pyramid - Dr. Semir Osmanagić

<p>Předn&aacute;&scaron;ka (18:00 - 21:00)&nbsp;</p> <p>Lektor: <strong>Dr. Semir Osmanagić (Bosna)</strong></p> <p><strong>Dr. Semir Osmanagić&nbsp;&ndash;&nbsp;&nbsp;objevitel a hlavn&iacute; archeolog v projektu pro odkr&yacute;v&aacute;n&iacute; nejvy&scaron;&scaron;&iacute; a nejstar&scaron;&iacute; pyramidy světa v bosensk&eacute;m Visoku</strong>.<br /> <br /> Zveme v&aacute;s na setk&aacute;n&iacute; s t&iacute;mto mužem, kter&yacute; svou prac&iacute; přin&aacute;&scaron;&iacute; poznatky o pyramid&aacute;ch po cel&eacute;m světě a v posledn&iacute;ch letech se přev&aacute;žnou měrou věnuje fenom&eacute;nu pyramid v Bosně. Objevy v bosensk&eacute;m &uacute;dol&iacute; pyramid jsou zcela převratn&eacute; z pohledu arecheologie, historie i spirituality.<br /> <br /> Přijďte si z &uacute;st muže nejpovolaněj&scaron;&iacute;ho poslechnout, co v&scaron;echno dosavadn&iacute; objevy znamenaj&iacute;, jak&eacute; jsou nejnověj&scaron;&iacute; archeologick&eacute; objevy, jak&yacute; transformačn&iacute; a l&eacute;čebn&yacute; potenci&aacute;l maj&iacute; tunely v Ravn&eacute;, co v&scaron;e můžete v městečku Visoko a na dal&scaron;&iacute;ch energetick&yacute;ch m&iacute;stech zaž&iacute;t a poznat.<br /> <br /> <strong>Předn&aacute;&scaron;ka bude v anglick&eacute;m jazyce s překladem do če&scaron;tiny. </strong><br /> <br /> Akci poř&aacute;d&aacute;me na podporu archeologick&eacute;ho projektu v&yacute;zkumu bosensk&yacute;ch pyramid a čist&yacute; zisk ze vstupn&eacute;ho(po odečten&iacute; n&aacute;kladů na pron&aacute;jem, překlad a organizaci)&nbsp;bude před&aacute;n jako dar Nadaci: Archeologick&yacute; park: Bosensk&aacute; pyramida Slunce.&nbsp;Informace o č&aacute;stce, kter&aacute; poputuje do Bosny, najdete na str&aacute;nk&aacute;ch Nadačn&iacute;ho fondu SO&#39;HAM (<a href="https://www.soham.cz/" target="_blank">www.soham.cz</a>), kter&yacute; je spolupořadatelem t&eacute;to akce.</p> <p>&nbsp;</p> <p>M&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;:&nbsp;<strong>Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstv&iacute;, V&aacute;clavsk&eacute; n&aacute;měst&iacute; 31, Praha 1 (v průchodu)</strong></p> <p>Vstupenky: <a href="https://www.smsticket.cz/vstupenky/14063-bosenske-udoli-pyramid-dr-semir-osmanagic">sms ticket</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Cena vstupenky&nbsp;<strong>v předprodeji:&nbsp;290 Kč&nbsp;</strong></p> <p><strong>350 Kč (v hotovosti na m&iacute;stě</strong>&nbsp;&ndash;&nbsp;při rezervaci předem)&nbsp;a <strong>400 Kč bez předchoz&iacute; registrace.</strong>&nbsp;</p> <p>Datum:&nbsp;&uacute;ter&yacute; 23. 10. &ndash; 18:00 - 21:00 (doporučujeme přij&iacute;t dř&iacute;ve, prostor bude př&iacute;stupn&yacute; od 17:30)</p> <p><br /> <strong>Dr. Semir Osmanagić&nbsp;&ndash;&nbsp;&nbsp;objevitel a hlavn&iacute; archeolog v projektu pro odkr&yacute;v&aacute;n&iacute; nejvy&scaron;&scaron;&iacute; a nejstar&scaron;&iacute; pyramidy světa v bosensk&eacute;m Visoku</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zveme v&aacute;s na setk&aacute;n&iacute; s t&iacute;mto mužem, kter&yacute; svou prac&iacute; přin&aacute;&scaron;&iacute; poznatky o pyramid&aacute;ch po cel&eacute;m světě a v posledn&iacute;ch letech se přev&aacute;žnou měrou věnuje fenom&eacute;nu pyramid v Bosně. Objevy v bosensk&eacute;m &uacute;dol&iacute; pyramid jsou zcela převratn&eacute; z pohledu arecheologie, historie i spirituality.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Přijďte si z &uacute;st muže nejpovolaněj&scaron;&iacute;ho poslechnout, co v&scaron;echno dosavadn&iacute; objevy znamenaj&iacute;, jak&eacute; jsou nejnověj&scaron;&iacute; archeologick&eacute; objevy, jak&yacute; transformačn&iacute; a l&eacute;čebn&yacute; potenci&aacute;l maj&iacute; tunely v Ravn&eacute;, co v&scaron;e můžete v městečku Visoko a na dal&scaron;&iacute;ch energetick&yacute;ch m&iacute;stech zaž&iacute;t a poznat.&nbsp;</p> <p><strong>Předn&aacute;&scaron;ka bude v anglick&eacute;m jazyce s překladem do če&scaron;tiny.&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Akci poř&aacute;d&aacute;me na podporu archeologick&eacute;ho projektu v&yacute;zkumu bosensk&yacute;ch pyramid a čist&yacute; zisk ze vstupn&eacute;ho(po odečten&iacute; n&aacute;kladů na pron&aacute;jem, překlad a organizaci)&nbsp;bude před&aacute;n jako dar Nadaci: Archeologick&yacute; park: Bosensk&aacute; pyramida Slunce.&nbsp;Informace o č&aacute;stce, kter&aacute; poputuje do Bosny, najdete na str&aacute;nk&aacute;ch Nadačn&iacute;ho fondu SO&#39;HAM (<a href="https://www.soham.cz/" target="_blank">www.soham.cz</a>), kter&yacute; je spolupořadatelem t&eacute;to akce.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dr. Sam Semir Osmanagich, Ph.D.</strong></p> <p>Je objevitel bosensk&yacute;ch pyramdid a hlavn&iacute; archeolog a investor projektu (od roku 2005 do současnosti). M&aacute; doktor&aacute;t věd v oboru&nbsp; Maysk&eacute; civilizace na Univerzitě Sarajevo (2007). Ředitel Archeologick&eacute;ho centra na Americk&eacute; univerzitě v Bosně a Hercegovině. Zakladatel nadace&nbsp; &quot;Archeologick&yacute; park: Bosensk&aacute; pyramida Slunce&quot; v Sarajevu (od 2005 do současnosti). Zahraničn&iacute; člen Rusk&eacute; akademie př&iacute;rodn&iacute;ch věd v Moskvě, Rusko (2007) a Chorvatsk&eacute; akademie věd a uměn&iacute; v Diaspoře, Basel, &Scaron;v&yacute;carsko (2015). Autor 16 knih o pyramid&aacute;ch po cel&eacute;m světě a starobyl&yacute;ch civilizac&iacute;ch, kter&eacute; byly přeložen&eacute; do 17 jazyků (od roku1986 do současnosti). Prvn&iacute; &quot;V&aacute;žen&yacute; občan&quot; města Viskoko (2006) a Muž roku Bosny a Hercegoviny (2007).</p> <p>Držitel oceněn&iacute; americk&yacute;ch kongresmenů (2013) za nepřetržitou podporu při propagaci kulturn&iacute; a ekonomick&eacute; nez&aacute;vislosti lid&iacute;, kteř&iacute; jsou nově př&iacute;choz&iacute; do USA&quot;. Prvn&iacute; držitel oceněn&iacute; od Amelia B. Edwards: &quot;Cena za vynikaj&iacute;c&iacute; v&yacute;zkumy a znalost o pyramid&aacute;ch po cel&eacute;m světě&quot; (Chicago, USA 2016). Oceněn&yacute; jako &quot;Diamant ve vědě o pyramid&aacute;ch&quot; (Bengaluru, Indie, 2016) za &quot;vykon&aacute;n&iacute; obrovsk&eacute;ho množstv&iacute; pr&aacute;ce k vytvořen&iacute; z&aacute;kladn&iacute; povědomosti o energetick&eacute; s&iacute;le pyramid.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>O pyramid&aacute;ch:</strong></p> <p>Tajemstv&iacute; Bosensk&yacute;ch pyramid n&aacute;s prov&aacute;z&iacute; od roku 2005, kdy je objevil archeolog Samir Osmanagič.<br /> Jsou zde 4 pyramidy (Slunce, Měs&iacute;c, Drak a L&aacute;ska), kter&eacute; jsou propojeny rozs&aacute;hl&yacute;m labyrintem podzemn&iacute;ch tunelů. Pyramida Slunce je dosud nejvy&scaron;&scaron;&iacute; a nejstar&scaron;&iacute; objevenou pyramidou světa. Je minim&aacute;lně 30&nbsp;000 let star&aacute; a v&iacute;ce než 220 metrů vysok&aacute;.&nbsp; Na porovn&aacute;n&iacute; zn&aacute;m&aacute; Cheopsova pyramida v&nbsp;Egyptě měř&iacute; &bdquo;jen&ldquo; 147 metrů.&nbsp;</p> <p>Podzemn&iacute; labyrint chodeb ukr&yacute;v&aacute; nejen velk&eacute; keramick&eacute; megality, ale pobyt v&nbsp;těchto tunelech vykazuje i velice př&iacute;zniv&eacute; &uacute;činky na zdrav&iacute;. Ukazatele jako sedimentace, cukr, krevn&iacute; tlak a cholesterol se po pobytu v&nbsp;tunelech harmonizuj&iacute; a doch&aacute;z&iacute; k&nbsp;&uacute;stupu chronick&yacute;ch i akutn&iacute;ch onemocněn&iacute;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>V&iacute;ce na kontaktech pořadatelů:</p> <p>Peter Bartal: www.peterbartal.cz. tel.: 604 539 415</p> <p>Nadačn&iacute; fond SO&#39;HAM: www.soham.cz&nbsp;&nbsp; www.soham.center.&nbsp; 602731021</p>